Nena News

- Elsertmålet vil nås med en pris på 180 SEK/MWh

 (Montel) Prisen på elsertifikater trenger ikke å øke med mer enn 18 svenske kroner fra dagens nivå i spotmarkedet for at det svensknorske målet på 28,4 TWh innen 2020 skal nås, ifølge Nena.

– Vi har vært negative til elsertifikatprisene i lang tid. Men nå som alt ser pessimistisk ut [i andre markeder], så er vi bull på elsert. Vi tror det blir flere investeringsbeslutninger framover, sa Jernæs på Montels elsertifikatkonferanse på Gardermoen i dag.

Ifølge Nenas beregninger er det bygget ut kraftproduksjon med et årlig forbruk på 13,8 TWh som inngår i det norsksvenske målet på 28,4 TWh innen 2020 så langt.

I tillegg er 2,6 TWh vindkraft i Sverige under bygging, samt 2,7 TWh vann- og biokraft i begge land.Nena forventer at det kommer inn ytterligere 4,4 TWh med vann-, bio- og solkraft fram til 2020.

– Dermed trenger du bare at 4,9 TWh vindkraft blir bygget i løpet av de neste fem årene for å nå elsertmålet, sa Jernæs.

Når Nena legger sine kraftprisprognoser til grunn, som ligger litt høyere enn dagens markedspriser, vil det ifølge selskapets beregninger trenges en elsertifikatpris på 180 SEK/MWh for å oppfylle målet.

Dette er bare 18 svenske kroner over det spotkontrakten ligger på i markedet i dag.

Teknologiutvikling
Jernæs viste til at det har vært en enorm teknologiutvikling de senere årene som har senket kostnadene for vindkraft. Større vindmøller og turbiner har økt antall årlige driftstimer, og ifølge Nenavil det vidkraftverket som vil klarere markedet i 2020 ha en driftstid på rundt 3.900 timer.

Til sammenligning var gjennomsnittlig driftstid for norske vindkraftverk i 2014 2.701 fullasttimer, der Høg-Jæren kom best ut med 3.574 timer. Siden har Raggovidda kommet inn med enda bedre produksjonstall.

Det har også vært et betydelig kostnadsfall på finansieringssiden på grunn av det lave internasjonale rentenivået, ifølge Jernæs.

Fare for overinvestering
Analytikeren pekte på at det fremdeles en stor fare for overinvesteringer i elsertifikatmarkedet.

– Jeg håper og tror at man får en deadline i Sverige for når man kan bli med i elsertifikatmarkedet, slik man har i Norge. Hvis ikke det kommer, så er det en stor fare for at det med den teknologiutviklingen vi ser, at det vil bli foretatt investeringer i Sverige etter 2020. Dermed ender balansen i pluss og det kan bli priskollaps. Så kontrollstasjonen i 2017 blir ekstremt viktig, sa Jernæs.

Han understrekte også viktigheten av bedre transparens i markedet for å unngå at det blir overinvesteringer i forkant av 2020.

Nena tror mesteparten av vindkraften fremdeles vil komme i Sverige. En av årsakene er at det er langt bedre tilgang på nett og opsjoner på en rekke prosjekter med gode brukstider.

–Vi har vært negative til vindkraftprosjekter i Norge, så Fosen er ikke med i våre beregninger, sa Jernæs.

Statkraft og de andre eierne bak Fosen-utbyggingen (1.000 MW) skal ta investeringsbeslutning i løpet av dette kvartalet.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no
16:48, Wednesday, 13 January 2016